Het Actieprogramma Jeugdontwikkeling is een nieuwe aanpak van het jeugdbeleid, met sterke nadruk op integraliteit, geen probleemgerichte maar een ontwikkelingsgerichte insteek en betrokkenheid en participatie van stakeholders en de doelgroep. De uitvoering van het Actieprogramma wordt aangestuurd door het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling, opgericht door het Ministerie van Algemene Zaken. De coördinatie van de uitvoering ligt in handen van het Secretariaat Jeugdontwikkeling.

Het Actieprogramma schetst het kader en de belangrijkste prioriteiten om daadwerkelijke tot positieve jeugdontwikkeling te komen en te voorkomen dat kinderen en jongeren uitvallen en/of in risicosituaties terecht komen. Nu de kaders, prioriteiten en structuur bekend zijn, ligt in de komende periode de nadruk op de uitvoering. Hierbij staan het bereiken van concrete resultaten, het introduceren van een nieuwe manier van werken en het realiseren van duurzaamheid centraal.

Er zijn vijf themagebieden benoemd in het actieprogramma: Onderwijs en Opvang, Gezondheid en Welzijn, Werk en Ondernemerschap, Wonen en Leefomgeving en Veiligheid. In de uitvoering is voor elk van deze themagebieden en voor het aandachtsgebied programmafinanciering een projectleider aangewezen die samen met een kleine, slagvaardige werkgroep verantwoordelijk is voor het behalen van de resultaten. Gofrie van Lieshout zal als projectleider Werk en ondernemerschap een team om zich heen vormen en aan de slag gaan met de thema’s die zijn aangegeven door jongeren zelf en de stakeholders. Een huisstijl en website zijn in wording. Wel is er al een facebookpagina : Facebookpagina Desaroyo di hubentut